AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS

Aixecaments topogràfics de grans superfícies, per estudis de pendents i superfícies. De zones urbanes, de solars per construir habitatges, de construccions existents per projectes d’ampliacions. de restes històriques…

REPLANTEJOS D’EDIFICACIONS

Replanteig de situació d’edificis, pilars murs, cotes d’alçada.

REPLANTEJOS DE CARRERS I PLACES

Marcant amb estaques els recorreguts, i donant les cotes de nivell, marcant serveis…

MEDICIONS DE FINQUES

Aixecament plani-mètric de finques per modificar un cadastre erroni, o una ampliació de cabuda a les escriptures, per saber els llindars amb els veïns o per saber la superfície, informes topogràfics.

MEDICIONS D’EDIFICIS

Mesuraments d’edificis construïts, mesurament de les plantes, les façanes i seccions, per tenir uns documents a partir dels quals es pugui fer l’estudi d’un nou projecte de reforma.

CUBICACIONS DE TERRES

Aixecaments topogràfics per cubicar moviments de terres.

REPLANTEJOS EN AGRICULTURA

Replanteig de la corba de nivell més baixa, per fer plantacions en “línia clave”( permacultura: Aprofitament al màxim de les aigües pluvials).

Replanteig i alineació d’arbres fruiters, i organització d’espais de finques.

GEOREFERENCIACIONS, ARXIUS REGISTRE- CADASTRE

Georeferenciacions de finques urbanes i rústiques, segregacions i agrupacions de finques. 

Confecció de fitxers GML i informes de validació cadastral per arreglar les escriptures i informes per arreglar les finques cadastrals.